Hinnat Säännöt Alueohjeistus

Saunala, jossa tupakeittiö, sauna, wc
Saunalan tupa

 

*Yhdistyksen maksut vuonna 2022

 • Jäsenmaksut:
  Varsinainen jäsen 20 euroa
  Perhejäsen 10 euroa
  Kannatusjäsen 20 euroa

 • Liittymismaksu  350 euroa
 • Ryhmämaksu 220 euroa 
 • Palstavuokra n.50 euroa vuosi
   
 • Suihkumaksu 0,50 euroa
 • Saunavuoro 1h/ 3 e. Puolen tunnin saunavuoromahdollisuus. 
 • Pikkuruohonleikkuri käyttömaksu 12 euroa/kausi sis.bensat
 • Oman mökin sähkö kulutuksen mukaan

*Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on
   talkoovelvoite.
   Talkoomaksu 50 euroa jos ei pääse 
   osallistumaan talkoisiin tai ei saa sijaista

*Tupakeittiön vuokraus jäsenille 15 euroa/kerta   astioineen.
   Ei jäsenille 40 euroa kerta/astioineen, tupa ja    sauna 70 e /max 4h.
   Tupakeittiössä kaksi kuuden hengen pitkää    pöytää ja yksi viiden hengen pyöreä pöytä.
 

Kysele vuokraustilannetta sihteeriltä
puh. 050 4133163
sähköposti: lauttakylansiirtolapuutarha@gmail.com
 

 

*Yhdistyksen laskutusosoite:

Lauttakylän Siirtolapuutarhayhdistys ry    /y-tunnus 1952305-5
c/o Vanhatalo,Iltamantie 7 A 7 , 05810 Hyvinkää

Tilinumero: Säästöpankki FI09 4456 0010 2521 70

 

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lauttakylän Siirtolapuutarhayhdistys ry .
Yhdistyksen kotipaikka on Huittinen.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä ja kotipaikkakuntansa piirissä. Yhdistys edistää jäsentensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia, kehittää yhteisöllisiä toimintamuotoja ja valvoo jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi  yhdistys
-vuokraa  Huittisten kaupungilta puutarha-alueen ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta
-  ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja rakennuksia
- toimii oman siirtolapuutarhansa  viihtyisyyden edistämiseksi
- harjoittaa puutarhaviljelyä koskevaa opastus- ja valistustoimintaa
- harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa
- järjestää juhla- ja kokoustilaisuuksia
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- valvoo, että sen jäsenet noudattavat yhdistystä ja sen toimintaa koskevia sääntöjä

4 § Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan siirtolapuutarhasta ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Varsinaisella jäsenellä voi olla enintään kaksi palstaa ja yksi rakennusluvan vaativa mökki.
 
Lisäksi yhdistykseen voi kuulua perhe- ,kannatus- ja kunniajäseniä.
Kannatusjäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut tämän siirtolapuutarhan toiminnassa. Muut jäsenet hyväksyy hallitus.

Varsinainen jäsen ja hänen jäsenyyteensä liittyvät perhejäsenet ovat velvollisia eroamaan yhdistyksestä, kun tässä pykälässä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kulumassa olevan vuoden loppuun sekä maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu.

 

Hallituksen ehdotuksesta voi yhdistyksen kokous erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen sopimuksen, ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai järjestyssääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asiaomaisella jäsenellä varattava määräaika, joka ei saa olla viikkoa lyhyempi, selityksen antamista varten.

6 § Jäsenyyteen liittyvät velvoitteet
Jäsenten on noudatettava yhdistyksen sääntöjä, vuokrasopimuksen ehtoja, järjestyssääntöjä sekä kaupungin ja yhdistyksen antamia määräyksiä.

Jokainen yhdistyksen jäsen ja perhejäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun ja uusi varsinainen jäsen liittymismaksun.

Kannatusjäseniltä peritään vuosittain kannatusjäsenmaksu. Kunniajäsenille ei ole jäsenmaksua.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. 

Jäsenet joilla on palstanvuokrasopimus yhdistyksen kanssa, ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen kokouksen päättämän ryhmämaksun.

7 § Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Hallitus voi asettaa toiminnan kannalta tarpeellisia toimikuntia.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaski varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenysosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä  ja kunniajäsenillä.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
 Perhe- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo ja –puheoikeus.
Tarvittaessa valtakirjan äänioikeuden käyttöön voi antaa perhejäsenelle tai toiselle yhdistyksen jäsenelle, kuitenkin niin, että kokouksessa yksi henkilö voi käyttää enintään kahta ääntä, omaansa ja valtakirjalla.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Vaali on toimitettava umpilipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
 

9 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta
- käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

- käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toiminnasta
- käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
- päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä perhe- ja kannatusjäsenmaksun suuruudet
- päätetään liittymismaksun, ryhmämaksujen ja muiden säännöissä määrättyjen maksujen  suuruudesta ja maksuajankohta
- valitaan hallituksen puheenjohtaja
- valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
- valitaan 1-2  toiminnantarkastajaa  ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 

10 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain valittu puheenjohtaja ja 3-4 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta.
Edustaa yhdistystä, sekä asettaa tarvittavat toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

11 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä hallituksen varsinainen jäsen, aina kaksi yhdessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

***********************************************************************************
ALUEOHJEISTUS                PÄIVITETTY 25.9.2021

*Alueen käyttö yleisesti

Alueen kesäkausi on toukokuusta lokakuun loppuun. Mökeissä voi yöpyä ympäri vuoden.

Juomaveden saa kesäkautena Saunalasta sekä sen ulkopuolella olevasta vesihanasta, talviaikana   Saunalasta.  Kasteluvesi kytketään kesäkaudeksi

Jätehuolto toimii kesäkauden. Talviaikana jätteet huolehditaan itse pois

Sähkön päämittari on Saunalan vieressä olevassa tolpassa.
Varasulakkeita (25 amp) on sähkörasiassa ja Saunalassa.

Laskutukset:
Oman mökin sähkönkäyttö laskutetaan syksyllä. Palstavuokrat laskutetaan loppukesästä
Vuotuiset jäsen- ja ryhmämaksut päätetään yhdistyksen sääntömääräisessä  syyskokouksessa ja
laskutus tapahtuu seuraavan vuoden alkupuolella

*Talkoovelvoite
Varsinaisella jäsenellä on talkoovelvoite. Talkoomaksu suoritetaan jos ei osallistu talkoisiin tai ei saa sijaista

*Saunalan käyttö
Saunavuoro  varataan ilmoitustaululla olevalle  listalle

Suihkun käyttö merkitään  listaan mikä löytyy Saunalan pöydältä

Astiat voi tiskata Saunalassa

Avaimet Saunalaan ja wc:hen jäsen saa  liityttyään yhdistykseen.
Lisäavainten teettämisestä vastaa jäsen itse

Saunalan voi varata juhlia yms varten.  Astiat ja laitteet kuuluvat vuokraan.
Varaaja  huolehtii Saunalan siisteydestä tilaisuuden jälkeen. Varaus tehdään sihteerille.
Jäsenille ja ulkopuolisille on omat varaushinnat.
Yhdistyksen telttakatokset ja puutarhatuolit ovat myös jäsenten vuokrattavissa.

Saunalan siivousvuorot löytyvät ilmoitustaululta

*Palstojen hoito

Palstat pidetään hoidettuina, niin että alueen yleisilme on siisti

Palstan kasvillisuus ei saa ulottua naapurin puolelle

Palstalainen huolehtii omalta kohdaltaan soratien puolikkaalta rikkakasvien poistosta

Raja-aidat eivät saa varjostaa naapurin palstaa.
Naapurit voivat sopia aidan sopivan korkeuden keskenään.

*Kasteluvesi

Kasteluvesi palstoille tulee Punkalaitumen joesta. Järjestelmä laitetaan toimintavalmiiksi säiden salliessa toukokuun alkupuolella talkoitten yhteydessä.

Palstaa kastellessa käydään  käynnistämässä pumppu rannan varastotilassa, jossa ohjeet löytyvät pumpun vierestä seinältä. Lisäksi aukaistaan vesi kasteluletkuun vivusta, joka on Saunalan vieressä olevan sähkötolpan juurella.  Musta vipu on Omenapolun kasteluletkuun ja punainen Kirsikkapolun. Huolehdi veden sulkemisesta kastelun jälkeen, jollei muut palstalaiset ole käyttämässä vettä.

*Ruohonleikkurit ja ruohonleikkuu

Yhdistyksen työnnettävää ruohonleikkuria saa lainata.  Leikkuri ja bensakanisteri ovat rannan varastossa. Käyttäjiltä peritään kesäkaudelta kertakorvauksena bensamaksu. Käytön jälkeen koneen alusta puhdistetaan huolellisesti, tarvittaessa kasteluveden avulla.

Ruohonleikkuu yleisiltä alueilta
Leikkuuvuorolistat ovat ilmoitustaululla.

*Oksasilppuri ja raivaussaha

Yhdistyksen oksasilppuria ja raivaussahaa  saa lainata. 

*Jäteastia ja jätteiden lajittelu

Sekajäteastia sijaitsee parkkialueen vieressä. Sinne saa laittaa kaiken tavanomaisen kotitalousjätteen kesäkautena.

Bio- ja kasvijätteet kompostoidaan palstalle tai viedään omatoimisesti pois

Tarkempaa lajittelua  halutessaan voi hyödyntää esim. S-marketin ja K-supermarketin erillisiä jäteastioita muovi-, kartonki-, metalli- ja lasijätteitä varten.  

Rape Tuote Ky:lle (Raskalantie 181)  voi viedä veloituksetta puutarhajätettä ja risuja. Itsepalvelu 24h

*Postilaatikko

Postin voi ohjata yhdistyksen postilaatikkoon kesäajaksi. Laatikko sijaitsee siirtolapuutarhantietä vastapäätä olevalla Valkamakujalla. Osoite : Lauttakylän Siirtolapuutarha, Lahnapolku 18, 32700 Huittinen.

*Nuotiopaikka

Nuotiopaikka on Punkalaitumen joen rannalla. Siinä saa pitää tulta esim. grillaamista varten muulloin kuin metsä- ja ruohikkopalovaroituksien aikana, jolloin tulen sytyttäminen on kielletty.
Vieressä on oltava vesiastia ja tulen käsittelyssä on oltava varovainen.  Nuotiopaikan käyttäjä huolehtii, että  iso vesitynnyri on täynnä.  

*Palstoille rakentaminen

Palstoille rakentaminen /rakennuksien tuonti vaatii aina yhdistyksen luvan. Lisäksi on huomioitava Huittisten kaupungin vaatimat luvat, linkki https://www.huittinen.fi/files/4773/Rakennusjarjestys_1.8.2016.pdf

-Siirtolapuutarhamökin palstalle saa sijoittaa viihtyisyyttä lisääviä rakennelmia ja ne tulee sijoittaa palstalle joko mökin laajennuksena tai palstan reunoille alistuen päärakennuksille. Voimassa olevan Pappilanniemen asemakaavan mukaan palstan rakennusoikeus on 50m². Rakennuksien sijoittelussa palstoille tulee kuulla kaikkia rajanaapureita ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon.

-Saunaa palstalle ei saa tehdä (paloturvallisuus/harmaavesipäästö)

-Kuivakäymälä . Kuivakäymälän voi rakentaa mökin yhteydessä olevaan varastoon tai erillisen varaston yhteyteen. Erillistä kuivakäymälää ei saa palstalle rakentaa.

-Kylpytynnereitä ei palstalle saa tuoda. Pienille lapsille tarkoitetut pienet siirrettävät altaat on sallittu.

Lupalomakkeita saa sihteeriltä.